Vi bruger cookies!

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere

Jeg Accepterer

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

 

1. Gyldighed
Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra JKF Industri A/S, cvr-nr. 17085204 (herefter ”JKF Industri”), til enhver kunde (herefter ”Køber”) (herefter samlet ”Parterne”),  medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt.

JKF Industri er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om JKF Industri ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver JKF Industri tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er afgivet af Køber senest 30 dage fra tilbuddets dato.

3. Pris
Alle priser er i DKK og eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW klausul, jf. nedenfor. For så vidt angår salg til Købere baseret i lande, som er medlem af den fælles møntunion (euroen), er priserne opgivet i EUR og i øvrigt eksklusive de ovennævnte omkostninger.

4. Salgs- og leveringsbetingelser
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. 

Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som JKF Industri er ansvarlig for, er JKF Industri berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på JKF Industri, som ikke er udtrykkelig skriftligt anerkendt af JKF Industri, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del at købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforbehold
JKF Industri forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til JKF Industri. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

6. Levering
Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er de opgivne leveringstider EXW JKF Industris adresse med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser, jf. nedenfor. Ved anvendelse af EXW betragtes varerne som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på JKF Industris adresse.

Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, har JKF Industri fuldmagt til at bestille transport på sædvanlige vilkår på vegne af Køber og for Købers regning. Køber bærer fortsat risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed, og kan transportlejlighed ikke skaffes, anses varerne for leveret fra det tidspunkt, hvor JKF Industri har givet Køber adgang til at hente varerne. Afsendelsen sker, uanset hvem af Parterne der har bestilt transporten, på Købers regning og risiko. Evt. transportforsikring påhviler Køber. Den mellem Parterne aftalte leveringsklausul (EXW) fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 2010).

Leveringstiden er fastsat af JKF Industri efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra JKF Industri.

7. Emballage
Emballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af emballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af Købers emballage vil finde sted efter modtagelse og JKF Industris godkendelse af emballagen.

8. Produktinformation og fortrolighed
Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af JKF Industri før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver JKF Industris ejendom, og skal straks returneres til JKF Industri på anfordring fra JKF Industri. Omtalte materiale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om JKF Industri, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel. 

I tilfælde af Købers overtrædelse af denne bestemmelse skal Køber betale til JKF Industri en bod på kr. 75.000,-. Boden betales for hver overtrædelse af bestemmelsen, og såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber for ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser JKF Industri fra at kræve erstatning for det tab, JKF Industri måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i JKF Industris tabsopgørelse. Udover ovenstående er JKF Industri i tillæg hertil tillige berettiget til at få nedlagt fogedforbud.

9. Mangelansvar og reklamation
Ved det solgtes modtagelse på Købers adresse skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte, herunder kvantum og specifikationer.

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, skal skriftlig reklamation fremsættes over for JKF Industri uden ugrundet ophold og senest inden 14 dage efter, at det solgte er modtaget på Købers adresse. JKF Industri er berettiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum. 

For så vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, påtager JKF Industri sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, at foretage omlevering/afhjælpning når der er tale om mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Køber er dog forpligtet til straks at reklamere over for JKF Industri, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler.

Efter JKF Industris valg vil mangler ved det solgte inden rimelig tid blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden JKF Industris udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager JKF Industri for enhver forpligtelse. 

JKF Industris afhjælpning/omlevering af dele af leverancen sker på samme vilkår og under samme forudsætning som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 6. JKF Industris afhjælpnings-/omleveringsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af en leverance ud over 1 år fra den oprindelige leverance til Køber.

Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har JKF Industri intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse.

10. Force majeure
De nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører ansvarsfrihed, når de forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er JKF Industri berettiget til at annullere den relevante aftale, uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse.

11. Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter indhentning af returvareordrenr. Returnering sker for Købers regning og risiko med henvisning til JKF Industris fakturanr. og dato på den oprindelige leverance.

Returvarer krediteres efter kontrol og godkendelse, normalt med 85% af fakturaprisen
(med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der heri yderligere fratrækkes JKF Industris­ eventuelle omkostninger til eftersyn og klargøring/reparation. Kundetilpassede varer krediteres ikke. I det omfang JKF Industri påføres forsendelsesomkostninger mv., er JKF Industri tillige berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod JKF Industri. 

12. Produktansvar
JKF Industri er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i Købers besiddelse. JKF Industri er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter hvori disse indgår. JKF Industri er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning JKF Industri måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde JKF Industri skadesløs i samme omfang, som JKF Industris ansvar er begrænset efter ovenstående. Disse begrænsninger i JKF Industris ansvar gælder ikke, hvis JKF Industri har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod JKF Industri i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af JKF Industris leverancer. JKF Industris ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningen i JKF Industris til enhver tid værende produktansvarsforsikring.

13. Erstatning
Ud over ovenstående fraskriver JKF Industri sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab som fx driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som manglen måtte have påført Køber eller tredjemand, herunder indirekte tab mv., der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Et erstatningskrav over for JKF Industri kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. 

14. Ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

15. Lovvalg og værneting
Alle uoverensstemmelser mellem Parterne skal afgøres efter Dansk Ret, herunder den danske Købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse.

Enhver tvist, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres ved vold¬gift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg med de nedenfor anførte ændringer.

Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. Har en part ikke inden 14 dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medlemmet, udpeger Voldgiftsinstituttet medlemmet på vegne af den pågældende part.

Voldgiftsretten skal have sæde i Hadsund.

Revideret: 04.02.2015