Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

 

1. Gyldighed
Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer fra JKF Industri A/S, cvr-nr. 17085204 (herefter ”JKF”), til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”Køber”) (herefter samlet ”Parterne”), medmindre andet er udtrykkelig skriftligt aftalt.

JKF er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, herunder eventuelle indkøbsbetingelser, selv om JKF ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

2. Informationer i salgsmateriale og prislister
Oplysninger i JKF’s brochurer, reklamer, produktbeskrivelser, prislister etc., der indeholder informationer om kapacitet, slidstyrke, ydeevne, tekniske data, dimensioner, vægt eller lignende er ikke bindende for JKF. Der tages endvidere forbehold for trykfejl og modelændringer.

3. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver JKF tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt Købers accept ikke er modtaget hos JKF senest 30 dage fra tilbuddets dato.

4. Pris
Alle priser er i DKK og eksklusive moms, told, afgifter, emballage, transportomkostninger, transportforsikring og alle øvrige omkostninger, som påhviler Køber. 

For så vidt angår salg til Købere baseret i lande, som er medlem af den fælles møntunion (euroen), er priserne opgivet i EUR og i øvrigt eksklusive de ovennævnte omkostninger.

Med mindre andet fremgår af JKF’s tilbud eller ordrebekræftelse, forbeholder JKF sig ret til at ændre priserne – også efter udstedelse af ordrebekræftelse – i tilfælde af øgede produktionsomkostninger og lignende.

Alle ordrer under DKK 1500,- eksklusive de ovennævnte omkostninger påføres ekspeditionsgebyr på DKK 225,-

5. Betalingsbetingelser
JKF er berettiget til at udstede faktura, når der er sket levering. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

JKF kreditforsikrer alle tilgodehavender hos kunder. Såfremt en køber ikke kan kreditgodkendes, kan JKF forlange forudbetaling eller alternativ sikkerhedsstillelse.

Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som JKF er ansvarlig for, er JKF berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med en rentesats svarende til 2 % per påbegyndt måned.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på JKF, som ikke er udtrykkelig skriftligt anerkendt af JKF og har ikke ret til at tilbageholde nogen del at købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold
JKF forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne omkostninger er betalt til JKF. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

7. Levering 
Den mellem Parterne aftalte leveringsklausul fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS.

Leveringstiden er fastsat af JKF efter bedste skøn, og såfremt den ikke kan overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/eller kræve nogen form for økonomisk kompensation fra JKF.

8. Miljøtillæg
Alle ordrer tillægges miljøtillæg på 2,2 % af ordreværdien.

Emballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af emballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af Købers emballage vil finde sted efter modtagelse og JKF’s endelige godkendelse af emballagen, som skal være i væsentlig samme stand som ved levering til Køber.

9. Produktinformation og fortrolighed
Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af JKF før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver JKF’s ejendom, og skal straks returneres til JKF på anfordring fra JKF. Omtalte materiale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om JKF, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel.

I tilfælde af Købers overtrædelse af denne bestemmelse skal Køber betale til JKF en bod på kr. 75.000,-. Boden betales for hver overtrædelse af bestemmelsen, og såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber for ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser JKF fra at kræve erstatning for det tab, JKF måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i JKF’s tabsopgørelse. Udover ovenstående er JKF i tillæg hertil tillige berettiget til at få nedlagt fogedforbud.

10. Mangelansvar og reklamation
Ved levering skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte, herunder kvantum og specifikationer.

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, skal skriftlig reklamation fremsættes over for JKF straks efter levering. JKF er berettiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte frist.

For så vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, påtager JKF sig i en periode på 12 på hinanden følgende måneder, efter levering har fundet sted, at foretage omlevering/afhjælpning når der er tale om mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

Køber er dog forpligtet til straks at reklamere over for JKF, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler.

Efter JKF’s valg vil mangler ved det solgte inden rimelig tid blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden JKF’s udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager JKF for enhver forpligtelse.

JKF’s afhjælpning/omlevering af dele af leverancen sker på samme vilkår og under samme forudsætning som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 7. JKF’s afhjælpnings-/omleveringsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af en leverance ud over 1 år fra den oprindelige leverance til Køber.

Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har JKF intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse.

11. Force majeure
JKF hæfter ikke for manglende opfyldelse af JKF’s forpligtelser og er heller ikke erstatningsansvarlig over for Køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og som ligger uden for JKF’s kontrol, herunder arbejdskonflikter, strejker, lockout, brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, vejrlig, mangel på driftsmidler, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler.

Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning.

Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er JKF berettiget til at annullere den relevante aftale, uden at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse.

12. Returnering
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter indhentning af returvareordrenr. Returnering sker for Købers regning og risiko med henvisning til JKF’s fakturanr. og dato på den oprindelige leverance.

Returvarer krediteres kun efter forudgående aftale og efter godkendelse af den returnerede vare. Kundetilpassede varer krediteres ikke. I det omfang JKF påføres forsendelsesomkostninger mv., er JKF tillige berettiget til at kræve disse refunderet af Køber og modregne disse i Købers eventuelle krav mod JKF.

13. Produktansvar
JKF’s produktansvar er underlagt dansk rets regler om produktansvar med de begrænsninger, der fremgår af dette pkt. 12 (begrænsning af indirekte tab + begrænsning til dækning i henhold til forsikringsdækning).

JKF er i intet tilfælde ansvarlig for et driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller andet indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med produktansvarI den udstrækning JKF måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde JKF skadesløs i samme omfang, som JKF’s ansvar er begrænset efter dette pkt. 13. Disse begrænsninger i JKF’s ansvar gælder ikke, hvis JKF har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod JKF i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af JKF’s leverancer. JKF’s ansvar for produktskader er til enhver tid begrænset til resterende forsikringssum.

14. Ansvarsbegrænsning
Ud over ovenstående fraskriver JKF sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab som fx driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som manglen måtte have påført Køber eller tredjemand, herunder indirekte tab mv., der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

15. Ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

16. Lovvalg og værneting
Alle uoverensstemmelser mellem Parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske købelov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse.

Enhver tvist, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg med de nedenfor anførte ændringer.

Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. Har en part ikke inden 14 dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medlemmet, udpeger Voldgiftsinstituttet medlemmet på vegne af den pågældende part.

Voldgiftsretten skal have sæde i Hadsund.

Revideret: 01.01.2022