PRIVATLIVSPOLITIK

OVERFOR SELSKABETS FORRETNINGSPARTNERE

Vi behandler og anvender løbende data som en naturlig del af vores forretningsmæssige relationer med vores kunder og leverandører samt andre samarbejdspartnere. På den baggrund har vi vedtaget nedenstående privatlivspolitik, der beskriver, hvorledes vi behandler og sikrer de relevante data, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 
Hos JKF ønsker vi at tilføre værdi og tage ansvar for den måde vores forretning påvirker samfundet, samtidig med at levere det bedste topkvalitetsudstyr og service til vores kunder. Fundamentalt ønsker vi at opføre os ansvarligt både individuelt og som virksomhed.

1. Formålet med behandling og retsgrundlaget
Vi behandler dine data for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i de forretningsmæssige relationer. Dine data er således nødvendige for at kunne opfylde de kontraktlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav forbundet hermed. 

2. Indsamling og typer af data
I den forbindelse vil vi typisk behandle følgende data i relation som kunde, leverandør samt anden samarbejdspartner, herunder disses ansatte (kontaktpersoner):

  • Navn
  • Arbejdsgiver
  • Telefon og mobilnr.
  • E-mail

Data vedrørende aktie- og anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af dataforordningen. De data, som vi indsamler, bruges først og fremmest til at identificere dig, og vi indsamler dine data ved, at du selv afgiver dine data til selskabet i forbindelse med din oprettelse som kunde, leverandør samt anden samarbejdspartner hos selskabet.  

3. Omfanget af data
Databeskyttelse er en integreret del af vores selskab, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine data, når du er kunde, leverandør samt anden samarbejdspartner hos selskabet. Vores behandling af dine data sker altid i overensstemmelse med nationale regler og standarder.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de data, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. 

4. Kontrol af data
Vi kontrollerer, at de data, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger endvidere for at opdatere dine data løbende.

Da vores administration er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Ændringer foretages ved henvendelse til din kontaktperson hos JKF. For at sikre kvaliteten af dine data har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine data.

5. Sikkerhed For at beskytte dig mod at uvedkommende får adgang til dine data sikrer vi, at dine data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Vi har endvidere vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

6. Databeskyttelse For at beskytte dine data bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Selskabet er dataansvarlig og ansvarlig for at sikre, at dine data behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

7. Videregivelse
Videregivelse af data skal være sagligt begrundet og i øvrigt være nødvendig for varetagelsen af en berettiget interesse for dig eller for selskabet. Videregivelse til formål, der er uforenelige med de formål, som ligger til grund for selskabets behandling, må ikke ske.

Derfor vil vi indhente dit samtykke og informere om, hvad dine data vil blive brugt til, før dine data videregives til ekstern part.

Uanset om vi videregiver dine data til samarbejdspartnere, som er bosiddende i lande inden for eller uden for EU, er vi sikre på, at deres niveau for databeskyttelse passer til de krav, som vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller blandt andet krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, som du har i forhold til fx at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.

8. Rettigheder
8.1 Indsigtsret
Du kan på begæring til JKF få oplyst, hvilke data og hvilken kategori af data vi behandler samt hvad formålet med behandlingen er. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data til eksterne parter. Din indsigtsret kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og til immaterielle rettigheder.

8.2 Indsigelsesret
Du kan til enhver tid over for selskabet gøre indsigelse mod, at dine data gøres til genstand for behandling, hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

8.3 Korrektionsret
Hvis du mener, at de data, som vi behandler, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til JKF og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

8.4 Retten til begrænsning
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine data, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af datane bestrides.

8.5. Retten til dataportabilitet
Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de data, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse data til anden forhandler.

8.6 Opbevaring og sletningsret
Vi opbevarer alene dine data, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine data vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

  • Opbevaring af dine data afhænger af, hvor længe dit forretningsmæssige forhold med JKF består. Under det løbende forretningsmæssige forhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores itsystem. Regnskabsoplysninger vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
  • Ved ophør af forretningsforholdet vil dine data som udgangspunkt blive opbevaret hos JKF i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.
  • Oplysninger, som du har afgivet i relation til spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen.
  • Når dataene ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle data om dig blive slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine data, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen eller sletningen så hurtigt som muligt. Du kan også kontakte selskabet, hvis du mener, at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ved tvivl om ovennævnte forhold skal du altid rette henvendelse til JKF.

8.7 Klageadgang
Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine data, kan du kontakte os på:

JKF Industri A/S Rørsangervej 5, Als
9560 Hadsund
Danmark
Tel: +45 98581211
CVR 17 08 52 04
info@neujkf.dk
www.jkf.dk

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med virksomheders behandling af data. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelig på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer til privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret via vores hjemmeside.

Dato for senest ændring af privatlivspolitikken: 24.07.2018

JKF Industri A/S